• شماره 4146 -
  • ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۸ اسفند
تیتر خبرهای این صفحه
گل فروشی آنلاین بوی گل بوی گل

نوروز، نوبت آفرینش روزگاری نو

هوشمند  سفیدی

نوروز، جلوهگاه تحول، راز معرفت و محمل دیدار است. نوروز، تابلو تازهگردانی و جلوهگاه تحول و نوشدن است، طبیعت تازه و با طراوات، تنها نشان نوروز نیست، نوروز دعوت است از آنچه بودیم به آنچه که میتوانیم باشیم، حالوهوایی نو و جدید که بیتردید به بهروزی میانجامد.

کنارگذاشتن آنچه نیکو نیست و شتافتن به سمت آرمانهایی که میتواند روزگاری دلنشین و دلربا را برای همه ما رقمزند. نوبت شدن و آفرینش روزگاری نوین.

نوروز ، راز معرفت است، دریچه ای به سمت نظم، زیبایی و تماشاخانه ای از هنر پروردگار. موسم رویش گلهای زیبا، تغییر چهره طبیعت، دوری از زمستان و گرایش به سرسبزی و آفریدن زیباییها و دمیدن گرمایی دلنشین به طبیعتی که تحرک و تکاپو را میطلبد.

نوروز، محمل دیدار است. تازه کردن دیدارها و صله ارحام، پایان دوریها، فراموش کردن کدورتها، شستن زنگار از دل و خانه تکانی روح و جان برای بخشیدن، گذشتن و به یار و یاران پیوستن و به خوبیها دلبستن. پس نوروز، هنگامه فرخندهای است که باید آمدنش را پاس داشت و به پاس آن، شنید، نو دید، نو شد و چشمها را شست تا جور دیگری بتوان دید.

ما و شما، نوروز را گرامی میداریم و در این ایام نو حالی نو و نیک را برای همه مسئلت میکنیم و با هم میثاقی نو میبندیم که برای همه آرمانهایمان طرحینودراندازیم.

امید آنکه سال 1402، سال تحقق آرمانها و تعالی و سرآمدی باشد؛ سالی پر از همه خوبیها، همه نیکیها و همه زیباییها

بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار

دستهای پرگلاند این شاخهها، بهر نثار

با پیام دلکش « نوروزتان پیروز باد»

با سرود تازه «هر روزتان نوروز باد»    

(فریدون مشیری)

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه