دولت به «آسیب‌های اجتماعی» بیاندیشد

سید حسن موسوی چلک

سال 1402، در حوزههاي مختلف اجتماعي ميتواند چالشهاي جدي را براي کشورمان به همراه داشته باشد. اولين چالش آن در حوزه کارگري است، چالش بعدي در حوزه پوشش فقرا و خانوادههاي تحت پوشش دولت و مراکز حمايتي به حساب ميآيد و در نهايت اين شرايط باعث خواهد شد تا آسيب هاي اجتماعي و جرايم در جامعه گسترش پيدا کند؛ بهگونهاي که اگر  فکري براي آن نکنيم و دولت تدبيري براي آن نينديشد، بايد منتظر تبعات منفي ناشي از گسترش وضعيت نابسامان جامعه در حوزه رفاه و تغييرات اجتماعي باشيم. موضوعي که بيشک «امنيت» را بيش از هر حوزهاي تحت تاثير قرار خواهد داد. در چنين شرايطي در سال آينده آسيب هاي اجتماعي  و آمار جرايم در جامعه بيشتر از هر زمان ديگري خواهد بود و افزايش ملموسي را تجربه خواهد کرد. ضمن آنکه با توجه به بروز ناآرامي هاي اخير در سال جاري، برداشت ما از تجزيه و تحليل جامعه اين است که در سال آينده، فاصله بين اعتراضهاي اجتماعي کوتاه تر ميشود. تمام اين موارد حکايت از آن دارد که اگر دولت و متوليان امور اجتماعي جامعه هر چه سريعتر فکري براي ساماندهي مشکلات اجتماعي جامعه نکنند بايد منتظر چالش هايي جدي در بخش هاي مختلف اجتماعي کشورمان باشيم. موضوعي که با توجه به آنکه تا امروز هم چشم انداز روشني در مورد حل معضلات اجتماعي نمي بينيم؛ دور از ذهن نمي باشد.

رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه