برهم زدن سخنراني كار درستي نيست
اتحاد دولت و ملت را بر هم نزنید
دينداري يعني در جامعه فقر نباشد
تلخ‌ترین مسائل در جامعه فقر است
خرید آب سنگین
 تلطیف‌کننده فضای بین المللی
حرمت 
حريم‌ها را نشكنيد
کوتـــــاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه