نرمخویی و پذیرش حق   گلایه بهتر ازکینه توزی استنکاتی در مورد غیبتمبارزه با تنبلي راه دستیابی به زندگی شادطعم زندگی را با حسادت تلخ نکنید
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه