هاشمی همچنان زنده استیادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی لزوم توجه جدی دولت به مطالبات مردمما را عباي گرم تو اميد مي‌داد پیام‌های حضور مردم در مراسم آیت‌ا... هاشمی‌سال‌ها بود چنین تراکمی را در جلسه‌ای ندیده بودم
سلام دولت به  مسجدجامعی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه