راهي براي انتقاد نمانده، چه رسد به کارشکنيترورالظواهري و آزادي عملراهي شدن به وين براي مذاکراتارتقاي جايگاه مشاور امور زنان در دولتپايش انقلابي ماندن مديران در وزارت کشورمخالفت بايدن با حذف سپاه از فهرست تروريسمدولت سيزدهم در بازتوليد سرمايه اجتماعي خود هم موفق نبوده استآژانس‌ بين‌المللي انرژي اتمي تاثيرپذيري از رژيم صهيونيستي را کنار بگذاردزمينه اشتغال نخبگان را فراهم  کنيدباقري عازم وين ‌شدپنج سال محکوميت براي  پسرميرسليمسيف العدل در تهران نيستبرجام جايگزين ندارد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه