صالح‌علا: آقاي ابتهاج جان،لطفا يواش بميريدآه از آن ارغوانِ بي‌سايهاز آن شب که نامم را برگزيديآمادگي وزارت ارشاد براي انتقال پيکر «سايه» به ايرانشعري که بهزاد فراهاني در فراق «سايه» خواندوزير ارشاد: «سايه» صميمانه  به ايران عشق مي‌ورزيديادگارِ خونِ سروسياحت ساحت سايه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه