هدف‌گذاری سال آینده جذب یک میلیون نفر بیمه شده استرونق مسکن ملی جهت حل مشکل مسکن در شهر اراک، مورد تاکید شورا است ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه حساب تجاری استلزوم ورود فناورانه جهت حل نیازهای صنعت آب اردبیل لزوم رساندن آب خلیج گرگان به بندرگزاجرای ۶.۵ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب محله شاطرآباد کرمانشاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه