ضعف زیرساخت چالش فولاد در افق ۱۴۰۴اجرای ۵ طرح توسعه ای بومی سازی ۹۰ درصد تجهیزات حاصل اعتماد به دانش بنیان‌ها است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه