صاحب امتیاز : هوشمند سفیدی

سردبیر : هوشمند سفیدی

رییس شورای سردبیری : سید حسین سجادی

تلفن : 66564458.60

آدرس روزنامه : میدان توحید خیابان امیرلو ، خیابان طوسی ، پلاک 100 ، واحد 3

 چاپخانه : کارگر کارگر

روزنامه در یک نگاه